Welkom!

U bevindt zich op een gezamenlijke website van lokale overlegplatforms basis- en secundair onderwijs. Lokaal overlegplatform wordt gewoonlijk afgekort tot LOP.

LOP’s bestaan vanaf 1 januari 2003 zoals voorzien in het GOK- I decreet over gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.

Het LOP probeert alle leerlingen gelijke kansen te bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd tracht het LOP elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding tegen te gaan.

Het LOP verzamelt alle onderwijsverstrekkers uit de regio én een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs.

Het LOP heeft een onderzoeksopdracht: de lokale situatie van de gelijke onderwijskansen wordt in beeld gebracht en ontleed in een omgevingsanalyse.

Het LOP heeft een adviesopdracht: zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijk vlak kan het LOP de stuwende kracht zijn achter veranderingen en evoluties en advies uitbrengen op alle niveaus.

Het LOP heeft een bemiddelende rol: in het kader van de doorverwijzing van een leerling treedt de bemiddelingscel in werking en zoekt mee naar de beste oplossing voor de leerling in kwestie.

Het LOP heeft een ondersteunende rol: naast het doorgeven van goede praktijkvoorbeelden kan het ook instrumenten ontwikkelen om het inschrijvingsrecht mee helpen te realiseren.

Deze LOP-website heeft de bedoeling alle leerlingen en hun ouders, alle inrichtende machten, directies en leerkrachten, alle organisaties die te maken hebben met gelijke onderwijskansen en hun leden, alle betrokkenen en geïnteresseerden correct te informeren over dit decreet en zijn praktische uitvoering ervan.

Wij hopen op die manier een flinke aanzet te kunnen geven aan het garanderen van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen.